Regulamin

§ 1

 1. Strona internetowa ma na celu udostępnienie pełnej i przejrzystej informacji dotyczącej foteli masujących marki Massaggio.
 2. Strona nie jest sklepem internetowym i nie umożliwia dokonania zakupu.

§ 2

 1. Właścicielem praw do strony internetowej a także marki Massaggio jest Spółka Cywilna GP Investments z siedzibą w Olsztynie (10-689) przy ulicy Żurawskiego 17 lok. 5, NIP PL7393818148.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną będąca użytkownikiem strony
 3. Strona internetowa rozumiana jest jako serwis internetowy w domenie: http://massaggio.pl.

§ 3

Dystrybucja

 1. Wyłącznym dystrybutorem foteli masujących Massaggio jest Rest Lords.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest jedynie poprzez serwis http://restlords.com

§ 4

Przechowywanie danych

 1. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, telefon i e-mail, udostępniane Właścicielowi za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami Polityki prywatności.
  • Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem danych osobowych.
 2. Wysłanie formularza kontaktowego przez Klienta jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Właściciela danych osobowych zawartych w formularzu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 wraz ze zmianami.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, filmów, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Sprzedawcy lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Klient może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Klient strony nie może:
  1. wykorzystywać (kopii / części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych.
  2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań, takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§ 6

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub 7 nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
  2. przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  3. przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
 2. Klient korzystający ze strony internetowej jest zobowiązany w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  2. korzystania ze strony internetowej w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam)
  4. korzystania ze strony internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego
  5. korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
 3. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Zawartość strony internetowej www.massaggio.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie internetowej są zgodne z danymi katalogowymi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach produktów.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Właściciel z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Właściciela, rozszerzenie usług świadczonych przez Właściciela, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Właściciela  na obecnych warunkach.
 5. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:
  • 
e-mail massaggio@massaggio.pl
  • telefon (89) 721 33 44
  • adres do korespondencji: GP Investments S.C., 
ul. Żurawskiego 17 lok.5, 10-689 Olsztyn, Polska

Polityka prywatności

§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady:
  • przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
  • przechowywania danych osobowych
  • korzystania z usługi newslettera.

§ 2

Definicje

 1. Administrator – oznacza właściciela strony internetowej Spółkę Cywilną GP Investments z siedzibą w Olsztynie (10-689) przy ulicy Żurawskiego 17 lok. 5, NIP PL7393818148.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Strona internetowa – oznacza www.restlords.com.
 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji strony internetowej: rozpoznania urządzenia Użytkownika strony internetowej odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowania do jego indywidualnych potrzeb; rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności: tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Adwords i Google Analytics.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Google +.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu YouTube i Vimeo.

§ 5

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 6

Przechowywanie danych

 1. Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail, udostępniane Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystywane są jedynie do celów komunikacji z Urzytkownikiem i nigdy nie zostaną przekazane osobom czy podmiotom trzecim.
  • Wysłanie formularza kontaktowego przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 wraz ze zmianami.

§ 7

Wszelkie pytania i uwagi należy zgłaszać bezpośrednio przez:

  • 
e-mail massaggio@massaggio.pl
  • telefon (89) 721 33 44
  • adres do korespondencji: GP Investments S.C., 
ul. Żurawskiego 17 lok.5, 
10-689 Olsztyn, Polska